Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL WEBSITE I CONDICIONS PER A la PRESTACIÓ DE SERVEIS ENTRE GRUPO NOMO I ELS USUARIS.

 

1.1) Titularitat del Website.

 

En compliment de l’obligació d’informació general continguda en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les Dades identificatives del responsable titular del Website són els següents:

 

DENOMINACIÓ SOCIAL: NOMO MATRIZ S.L.
CIF: B65429243
DOMICILI SOCIAL: C/MADRAZO 137, BARCELONA
REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA: TOM42158, FOLI 60, FULLA B-402216

 

A efectes aclaridors NOMO MATRIZ S.L. així com altres societats del grup quedaran identificades en tot el document com a GRUPO NOMO.
1.2) Condicions Generals d’Utilització del Website.

 

1.2.1.- Introducció.

 

Les presents Condicions Generals d’Utilització del Website, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a la disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre GRUPO NOMO i els usuaris del Website. Per la navegació pel Website i/o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix de GRUPO NOMO, Vè. adquireix la condició d’Usuari. Tant la navegació, com la utilització i/o la utilització de qualsevol dels serveis del Website, suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Utilització, de les Condicions Generals de Contractació que si escau regeixin la prestació dels serveis oferts en el Website, així com si escau, a les Condicions Particulars que, si escau poguessin existir en relació amb la prestació dels serveis.

 

GRUPO NOMO podrà a tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació exposades en el Títol V, i/o les condicions particulars que, si escau, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en el Website amb la finalitat de que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al Website o a l’adquisició de qualssevol béns oferts en el Website.

 

1.2.2.- Propietat intel·lectual i industrial. Prohibició de hiper enllaços.

 

Tots els continguts que es mostren en el Website i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de GRUPO NOMO i de tercers titulars dels mateixos, que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Website.

 

En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de GRUPO NOMO.

 

No es podrà establir cap vincle al Website des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de GRUPO NOMO.

 

L’existència de links en el website de GRUPO NOMO, excepte manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre GRUPO NOMO i els particulars o empreses titulars dels websites als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços. No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest website. GRUPO NOMO es reserva el dret de retirar de manera unilateral i a qualsevol moment els links que apareixen en el seu website. GRUPO NOMO no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat (xat), o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest website i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violin la llei.

 

Les marques en el seu sentit genèric, contingudes en aquesta Web estan protegides per la llei.

 

1.2.3.- Responsabilitat de GRUPO NOMO.

 

I. GRUPO NOMO respondrà dels danys i perjudicis que l’Usuari pugui sofrir com a conseqüència de la utilització del Website quan aquests danys siguin directament imputables a una actuació dolosa o negligent d’aquesta companyia i en l’actuació de l’Usuari no concorregués culpa o negligència. No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part de GRUPO NOMO quan provi que ha complert les exigències i requisits legal i reglamentàriament establerts i els altres cures i diligències que exigeix la naturalesa del servei.

 

II. Els serveis de la societat de la informació oferts en el Website i no sotmesos a contractació prèvia són oferts a l’usuari sense contrapartida alguna i únicament comporten per a l’usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes en aquest Avís Legal. GRUPO NOMO no té, per tant, respecte d’aquests serveis, obligació de complir determinats nivells de disponibilitat del Website ni adoptar mesures de seguretat específiques. De la mateixa manera, GRUPO NOMO podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis no sotmesos a contractació a qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

III. La connexió a Internet necessària per accedir al servei no és en cap cas subministrada per GRUPO NOMO i és responsabilitat de l’Usuari. Aquest website ha estat dissenyat per suportar els navegadors Internet Explorer 5.00 o superior i GRUPO NOMO no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels quals ha estat dissenyat el website.

 

IV. S’informa a l’Usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial.

V. GRUPO NOMO no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (I) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics, motivades per causes alienes a GRUPO NOMO, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació; (II) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de la Tenda on-line i que no siguin atribuïbles a GRUPO NOMO; (IV) Les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut del Website que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (V) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a GRUPO NOMO, inclosos suposats de força major.
L’ús que els Usuaris puguin realitzar dels serveis i/o dades, i/o informació subministrada als mateixos, a través d’aquest lloc web es realitzarà per compte i risc de l’Usuari. En particular GRUPO NOMO no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Website de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

VII. Igualment, i en el cas d’usuaris menors d’edat o incapaces, la utilització de la web serà sota la sencera responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, havent d’aquests acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per les pàgines web. Per tant i sense perjudici de tot el previst com a Avís Legal; en la seva condició de pares, representants o tutors legals, seran els responsables que els seus fills menors o tutelats accedeixin als serveis, productes o continguts de GRUP *NOMO o es registrin, per la qual cosa els recomanem acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes (regles de temps d’ús d’ordinador, ubicació de l’ordinador en zona comuna de la casa, etc.) durant la navegació d’aquells per les pàgines web.

VIII. Al costat de l’anterior, li recordem que alguns navegadors permeten modificar la seva configuració perquè els nens o altres persones no puguin accedir a determinades pàgines. Encara així li recomanem que assisteixi a la navegació doncs determinats websites podrien no haver estat classificats.

 

1.2.4.- Obligacions de l’usuari.

 

I. Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals d’Ús, si escau les Condicions Particulars que fossin aplicable, així com complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el Website.

 

II. A tot moment, l’Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis d’aquesta Web d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de GRUPO NOMO o de tercers.

 

III. En aquest sentit, l’Usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través del lloc web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic, els bons costums i, en cap cas, resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de GRUPO NOMO, altres Usuaris de la Web o per a tercers.

 

IV. L’Usuari emprarà la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, i no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició GRUPO NOMO cap acció que causi dany o alteracions dels continguts o obstaculitzi el bon funcionament de la Web, comprometent-se expressament pel sol ús de la mateixa a no causar problemes tècnics de qualsevol índole, transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar total o parcialment la Web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres Usuaris.

 

1.2.5.- Comunicacions.

 

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre GRUPO NOMO i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic enviat un missatge a info@gruponomo.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a Departament d’Atenció al Client, JAPONES EN CASA S.L C/Madrazo 137 08021 Barcelona

 

Les comunicacions de GRUPO NOMO a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se a la pàgina web. L’Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la Tenda on-line, i/o l’adquisició de béns, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

 

1.2.6.- Nul·litat de les clàusules.

 

Si qualsevol contingut de les presents Condicions Generals d’utilització del Website anés declarada total o parcialment nul o ineficaç, aquesta declaració afectarà tan sol al contingut o part de la mateix que resulti nul o ineficaç subsistint en tot la resta la resta de Condicions Generals i tenint-se tal contingut o la part del mateix que resulti afectat per no posat, tret que per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar-les de forma integral.

 

1.2.7.- Llei aplicable i jurisdicció.

 

Aquestes Condicions Generals d’accés, navegació i ús del lloc web, així com qualsevol relació entre l’Usuari i GRUPO NOMO es regiran per la legislació espanyola.
Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

 

1.3) Condicions per a la prestació de serveis entre GRUPO NOMO i els usuaris.

 

1.3.1.- Informació prèvia.

 

Aquestes condicions generals de contractació junt, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre GRUPO NOMO amb CIF: B-65425340, i domicili social en carrer Madrazo 137, Barcelona, i els “Usuaris” que contractin la prestació dels serveis o productes oferts a través del Website.

 

La utilització i/o la prestació de qualssevol dels serveis del Website, suposen l’acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d’Utilització del Website així com si escau, a les Condicions Particulars que, si escau regeixin l’adquisició.

 

GRUPO NOMO, informa que els tràmits per efectuar l’adquisició de béns i/o obtenir la prestació dels serveis oferts, són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts en el Website.

 

1.3.2.- Serveis oferts.

 

I. La prestació del servei es fa efectiva des de l’establiment de GRUPO NOMO més proper al domicili indicat en la pantalla corresponent, per la qual cosa, en qualsevol cas ha d’estar-se a les condicions particulars que puguin establir-se per cadascun dels establiments, quant a terminis de lliurament, formes de pagament, comandes mínimes per a lliurament a domicili, i procediments per resoldre possibles incidències.

 

II. Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través de la webhome, l’Usuari haurà de registrar-se amb un nom d’usuari i una clau secreta (“Contrasenya”). El Nom d’Usuari i la Contrasenya són elements identificadors i habilitadors per accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible

 

III. Per procedir a l’adquisició dels diferents productes oferts, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides en cada pantalla.

 

IV. Al moment de la compra es mostrarà el preu per producte, inclòs l’IVA.

 

V. Confirmació de la comanda: Una vegada rebuda l’ordre de la comanda, GRUPO NOMO enviarà al seu client un albarà per correu electrònic confirmant la compra.

 

Els clients podran abonar les seves comandes on-line o en efectiu, al moment del lliurament. Així mateix, pot consultar si l’establiment de referència compta amb algun dels següents mitjans de pagament:

 

Targeta de crèdit-dèbit
Tiquet restaurant

 

VII. El temps benvolgut per procedir al lliurament de la comanda al domicili és un temps orientatiu, subjecte a possibles variacions per circumstàncies alienes a GRUPO NOMO.

 

VIII. Reclamacions: GRUPO NOMO disposa de Fulles de Reclamacions, a la disposició dels seus clients en l’establiment de referència. Recomanem als usuaris que tramitin la seva reclamació en l’establiment encarregat de la prestació efectiva del servei.

X